Koragbutor.hu
Koragbutor.hu
-

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Az Adatvédelmi Szabályzat célja a Kor-Ag Bau Bt. („Vállalat”) által kezelt “koragbau.hu”, “koragbutor.hu “weboldalakon, illetve a “Kor-Ag Bau - óvodai és gyermekbútorok, egyedi konyhák gyártója” facebook oldalon, az alkalmazandó jogszabályok alapján gyűjtött személyes adatok kezelésének bemutatása.

 

A GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

A következő személyes adatok gyűjthetők:

 •         egy bizonyos szolgáltatás igénybevétele érdekében közölt személyes adatok (pl. név és kapcsolattartási adatok);
 •         böngészési adatok (pl. IP cím, hely - ország -, a honlapon belül a látogató által felkeresett oldalakon található információ, a honlapra történő belépés időpontja, az egyes oldalakon történő navigáció időtartama, kattintások nyomonkövetésének elemzése. Bár a Vállalat ezen információkat nem azzal a céllal gyűjti, hogy azokat konkrét felhasználókkal kapcsolatba hozza, a felhasználók azonosítása azonban lehetéges, közvetlenül az említett információk, vagy az összegyűjtött egyéb információ alapján;
 •         sütik (azaz rövid szövegfájlok, amelyeket a felkeresett honlapok küldenek és regisztrálnak a felhasználó számítógépén, hogy azok ugyanazokra a szájtokra visszaküldésre kerüljenek, amikor a felhasználó azokat újra felkeresi. Kérjük, a részletekért keresse fel a honlapon a Cookie Policy részt.)

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁS

A gyűjtött személyes adatok („Adatok”) kezelése az alábbi célok érdekében történhet:

 •         egy bizonyos felhasználói igény teljesítése vagy a kért szolgáltatás teljesítése („Szolgáltatás”);
 •         a Vállalat számára a Vállalat termékeinek és szolgáltatásainak minőségéhez kapcsolódó ügyfélelégedettségi felmérések (“Ügyfélelégedettség”) elvégzésének lehetővé tétele a Vállalat jogos érdeke alapján;
 •         az Ön kifejezett hozzájárulásától függően, kereskedelmi közlemények, valamint a Vállalat termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések küldése vagy piackutatások elvégzése („Marketing”);
 •         az Ön kifejezett hozzájárulásától függően, az Ön fogyasztói viselkedésének, fogyasztási szokásainak és hajlandóságának elemzése a Vállalat által forgalmazott termékek és szolgáltatások javítása, valamint az Ön elvárásainak történő megfelelés céljából („Profilalkotás”);
 •         az Ön kifejezett hozzájárulásától függően Adatok közlése a Vállalat leányvállalataival és kapcsolódó vállalatokkal, továbbá a gépjármű, pénzügyi, biztosítási és telekommunikációs ágazatokban működő partnereivel, amelyeket azok kereskedelmi közlemények, valamint az említett vállalatok termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó hirdetések küldésére, vagy piackutatások készítésére használnak fel („Marketing tevékenységet végző harmadik felek”);
 •         a felhasználói élmény javítása a Vállalat honlapjain.

Az Adatok feldolgozása történhet papíron, automatikusan vagy elektronikus eszközök segítségével, pl. postai úton vagy elektronikus üzenetben, telefonon (pl. automata telefonhívások, SMS, MMS), faxon és bármely egyéb módon (pl. weboldalak, mobil applikációk).

 

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatokat természetes személyek és/vagy jogi személyek dolgozhatják fel az Európai Unió tagállamaiban vagy az EU-n kívüli országokban letelepedett Vállalat nevében eljárva, konkrét szerződéses kötelezettségek mellett.

Az Adatok harmadik felek számára továbbíthatók jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, hatósági utasítások, rendeletek végrehajtása vagy a Vállalatnak az igazságügyi hatóságok előtti joggyakorlása érdekében.

 

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE

Szerződéses kapcsolatai körében a Vállalat jogosult az Adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba továbbítani, azokat a Vállalat nevében eljáró személyek által kezelt adatbázisokban tárolni. Az adatbázisok kezelése és az Adatkezelés kizárólag az adatkezelés meghatározott céljából, és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történhet.

Amennyiben az Adatok az EGT-n kívülre kerülnek továbbításra, a Vállalat minden megfelelő szerződéses intézkedést megtesz az Adatok megfelelő védelme érdekében, ideértve többek között az Európai Unió Bizottsága által a személyes adatok EGT-n kívülre történő továbbításának szabályozására elfogadott általános szerződési feltételeken alapuló megállapodásokat.

 

LINKEK HARMADIK FELEK HONLAPJAIHOZ

Harmadik feleknek az App-ből hozzáférhető honlapjaiért a harmadik fél felelős.

A Vállalat semmilyen felelősséget nem vállal személyes adatok harmadik felek honlapjai felé történő  továbbításával kapcsolatos kérésekért és/vagy személyes adatok harmadik felek honlapjára történő továbbításáért.

 

ADATKEZELŐ ÉS ADATVÉDELMI TISZTVISELŐK CSOPORTJA

Az Adatkezelő Kor-Ag Bau Bt., bejegyzett székhelye: 2073 Tök, Fő út 41.

Az Adatvédelmi Tisztviselő csoportjával az alábbi e-mail címen léphet kapcsolatba: koragbau1@t-online.hu

 

AZ ADATOK MEGŐRZÉSE

A Szolgáltatás nyújtása és az Ügyfélelégedettség érdekében feldolgozott adatokat a Vállalat az említett célok teljesítése érdekében szigorúan szükséges ideig őrzi meg. Ezeket az Adatokat a Vállalat azonban tovább is tárolhatja, amennyiben ez a Vállalat védelme érdekében, a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben esetlegesen felmerülő felelősséghez kapcsolódóan szükséges.

A Marketing és Profilalkotási célból kezelt Adatokat a Vállalat az Ön hozzájárulásától számítva az Ön hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatok ezen célokra nem kerülnek a továbbiakban felhasználásra, bár azokat a Vállalat továbbra is megőrizheti, különösen akkor, ha az az adatkezeléshez kapcsolódó esetleges felelősség szempontjából a Vállalat érdekeinek védelmében szükséges, kivéve, ha ebben a tekintetben az illetékes Felügyeleti Hatóság további iránymutatással szolgál.

A honlapokon a felhasználói élmény javítása érdekében történő adatkezelés tárgyát képező Adatok a Vállalati Cookie Policy-ban jelzett ideig kerülnek megőrzésre.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettek az alábbi jogokat gyakorolhatják:

 •         a hozzáférési jog jelenti azt a jogot, hogy Ön a Vállalattól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférjen személyes adataihoz;
 •         a helyesbítéshez és a törléshez való jog jelenti indokolt esetben a nem pontos és/vagy hiányos adatok helyesbítésére, továbbá az Adatok törlésére vonatkozó jogot;
 •         az adatkezelés korlátozásához való jog jelenti indokolt esetben az adatkezelés felfüggesztésére vonatkozó kéréshez való jogot;
 •         az adathordozhatósághoz való jog jelenti azt a jogot, hogy az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa;
 •         a tiltakozási jog jelenti indokolt esetben az adatkezelés elleni tiltakozás jogát, ideértve azt az esetet, amikor az adatok marketing vagy profilalkotási célokat szolgálnak, adott esetben;
 •         a panasztétel joga a felügyeleti hatóságnál az Adatok jogellenes kezelése esetén.

Az érintett a fenti jogok gyakorlása céljából írásban az alábbiakhoz forduhat: Kor-Ag Bau Bt. 2073 Tök, Fő út 41. vagy koragbau1@t-online.hu.

 

MÓDOSÍTÁSOK

A jelen Adatvédelmi Szabályzat  2019.11.01. napján lépett hatályba.

A Vállalat fenntartja a jogot az Adatvédelmi Szabályzat részleges vagy teljes módosítására vagy tartalmának frissítésére (pl. az alkalmazandó jogszabályok változása esetén). A Vállalat minden  frissítést nyilvánosságra hoz.  

Koragbutor.hu
2074 Perbál, Kossuth u. 46.
Koragbutor.hu